Algemene voorwaarden

De verkoper

Atelier Bloos
Kapellenkouter 13
2070 Zwijndrecht
België
liesbet@atlier-bloos.be
+32 495/71.91.70
Ondernemingsnummer: 0753.759.581
Btw nummer: BE 0753.759.581

Algemeen

Door online een bestelling te plaatsen verklaart u zich akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Meer specifieke voorwaarden voor de droomkamers vind je onderaan in dit document onder de titel ‘Algemene voorwaarden droomkamers’.

Prijzen

De prijzen vermeld op de site zijn uitgedrukt in euro, exclusief verzendingskosten. Ze zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden en op de dag dat de bestelling geplaatst wordt. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven. Atelier Bloos kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bvb als gevolg van kennelijke invoer-, zet-, of drukfouten.

Atelier Bloos kan op elk moment de algemene voorwaarden en prijzen van haar diensten wijzigen. Nieuwe prijzen zijn slechts van toepassing vanaf bestellingen na deze wijzigingen.

Bestellingen en leveringen

Atelier Bloos probeert een zo snel mogelijke levering te verzekeren.

Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient Atelier Bloos de koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald. (Zie ook ‘Verzakingsrecht’)

Bestellingen van producten op voorraad worden zo snel mogelijk na ontvangst van de betaling verzonden. Bestellingen die nog niet betaald werden, worden voor maximaal 7 dagen gereserveerd. Als na 7 dagen de betaling nog niet ontvangen is, zullen de bestelde producten weer te koop worden aangeboden.

Atelier Bloos kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen buiten onze wil om. Atelier Bloos kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij de verzending door de verzendingspartner.

Wanneer de bestelling correct is afgeleverd bij de verzendpartner, maar deze laatste verliest het, kan Atelier Bloos hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De koper bezorgt aan Atelier Bloos het leveringsadres. Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend.

Verzakingsrecht

U heeft het recht om Atelier Bloos mee te delen dat u afziet van uw aankoop. Dit zonder opgave van een reden en zonder betaling van een boete, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de bestelling.

U dient Atelier Bloos vooraf in te lichten via het mailadres liesbet@atelier-bloos.be dat u de zending terugstuurt. Het terugsturen van de zending is geheel voor eigen risico.
Indien u na afloop van de 14 dagen de zending niet heeft teruggezonden is de koop een feit. U dient te bewijzen dat u de zending tijdig terugstuurde, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van de post. Terugzenden kan alleen in de originele verpakking zonder enige gebruikssporen. De producten moeten onbeschadigd zijn.
Wanneer aan de voorwaarden is voldaan, zal Atelier Bloos na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, exclusief verzendingskosten, terugbetalen binnen een termijn van 30 dagen op je rekening. Als de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, wordt het bedrag niet terugbetaald. Als je voor het betaalde bedrag een ander product wil, moet je de verzendingskosten hiervan betalen. 

Het verzakingsrecht vervalt indien je de producten zelf komt ophalen en bij bestellingen op maat.
Alle foto’s van de producten zijn richtinggevend. Kleuren kunnen licht afwijken van de werkelijkheid. Dit kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De goederen worden op risico en kosten van de klant teruggestuurd naar:

Atelier Bloos
Kapellenkouter 13
2070 Zwijndrecht
België

Klachten en aansprakelijkheid

Voor de verzending controleert Atelier Bloos grondig de producten. Als u bij levering merkt dat er producten beschadigd of stuk zijn, kan u ons dit binnen de 48u enkel via e-mail (liesbet@atelier-bloos.be) kenbaar maken.
Na deze periode van 48u verwacht Atelier Bloos dat de levering naar wens is verlopen.
Aterlier Bloos is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, aan de bestelde producten zou ontstaan of schade die zou ontstaan aan andere objecten of personen door het verkeerd aanwenden van de producten.

Auteursrecht/copyright

De inhoud van de website, de ontwerpen en concepten op deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Atelier Bloos of rechthoudende derden. Er mag enkel gebruik gemaakt worden van fotomateriaal indien daar op voorhand schriftelijke toestemming voor is gevraagd. De ontwerpen en illustraties op deze site mogen dus niet aangepast, gedrukt of gereproduceerd worden.

Het copyright logo (Atelier Bloos) wordt steeds op alle drukwerk vermeld. Elk ontwerp blijft eigendom van Atelier Bloos.  

Privacy

Indien u een bestelling plaatst bij Atelier Bloos worden uw contactgegevens opgenomen in het klantenbestand. Atelier Bloos zal deze enkel gebruiken voor intern gebruik en om je te informeren over aanbiedingen en acties. Atelier Bloos zal de gegevens niet doorgeven aan derden. Meer info vind je in de  Privacy Policy op onze website.

Algemene voorwaarden droomkamers

Iedere overeenkomst met Muurschilderingen atelier bloos wordt beheerst door deze voorwaarden met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever.

Een prijsofferte is één maand geldig.

Bij aanvang van de werkzaamheden dient een bedrag van 30% van het totaalbedrag als voorschot te worden betaald. Er kunnen steeds tussentijdse facturen worden opgesteld in overeenstemming met de evolutie van de werken. De definitieve afrekening gebeurt op het einde van de werken.

Facturen zijn steeds onmiddellijk te betalen. Na een termijn van 30 dagen is een schadebeding van 12% verschuldigd met een minimum van 50,00 EUR en is van rechtswege een verwijlrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet voor particulieren en de rentevoet zoals bepaald in de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties voor ondernemingen.

Het ontwerp van de creaties (kamer, muurschildering en andere creaties) wordt op voorhand gekozen. Extra toevoegingen worden in regie uitgevoerd. De opdrachtgever heeft kennis van het feit dat de ontwerpen en de uitvoering kunnen verschillen.

Op de opdrachtgever rust de plicht de werkzaamheden mogelijk te maken en te voorzien in een werkplaats die net genoeg is zodat een verzorgde uitvoering van de werken mogelijk is. Voor de aanvang van de werken moet het gebouw glasdicht en beschermd zijn tegen vochtigheid, temperatuurwisselingen en wind. Kosten om een binnentemperatuur te bereiken van 10°C zijn ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever voorziet aansluiting van water en elektriciteit. De opdrachtgever stelt een voldoende grote en afsluitbare ruimte ter beschikking voor het opbergen van materiaal gedurende de looptijd van de werken. Diefstal, verlies of beschadiging op de werf is ten laste van de opdrachtgever. Laat de staat van de werf niet toe om op de voorziene begindatum te starten, zullen de verloren uren en gemaakte verplaatsingskosten worden aangerekend. Dit geldt tevens wanneer de werken niet vlot kunnen worden uitgeoefend door hinder van andere aannemingen.
De opdrachtgever dient een ondergrond ter beschikking te stellen die schilderklaar is. Atelier Bloos is niet aansprakelijk voor een slecht of afwijkend resultaat ten gevolge van verborgen gebreken een gebrekkige ondergrond of voorbereidende schilderwerken die niet door hem zouden aangebracht zijn, zoals een eerste laag op timmerwerken en radiatoren door de producent daarvan, de door de schrijnwerker geplaatste laag op houd edm.

De offerte behelst niet het wegnemen van afval van het werk van andere ambachten, noch het reinigen van te schilderen ondergronden die op abnormale wijze door anderen bevuild of beschadigd werden. Is voorafgaande reiniging noodzakelijk, wordt dit uitgevoerd in regie.

Eist de opdrachtgever dat op onvoldoende droge muren geschilderd zal worden, wordt dit gedaan op zijn verantwoordelijkheid. Alle schade aan het schilderwerk die niet veroorzaakt werd door Atelier Bloos, zal in regie worden hersteld of herbegonnen.

De opdrachtgever heeft, overeenkomstig artikel 1794 Burgerlijk Wetboek, ten allen tijde het recht ten dele of geheel de overeenkomst op te zeggen. In dat geval is hij vergoeding verschuldigd voor de reeds geleverde prestaties en de gederfde winst. Voor het aanvatten van de opdracht wordt deze som forfaitair begroot op 30% van de totaalprijs. Nadat het ontwerp klaar is op 60%.

Atelier Bloos is enkel aansprakelijk voor haar opzettelijke fout. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot de som van 1.000,00 EUR. Indien de opdrachtgever met of zonder toelating materiaal gebruikt dat toebehoort aan Atelier Bloos, kan laatstgenoemde niet aansprakelijk worden gesteld.

Klachten moeten binnen de 14 dagen na de beëindiging van het werk, gemotiveerd en per aangetekend schrijven meegedeeld worden om aanvaardbaar te zijn.

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken met zetel te Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen.